اطلاعات جذب اعضای هیات علمی

نامنام خانوادگیگروه آموزشیدانشکدهرشته تحصیلی دکتریمحل اخذ دکتریمرحله استخدامي تاريخ ورود به سازماننحوه جذب
علیاسماعیلیرفتار حرکتيدانشکده تربيت بدني و علوم ورزشيروانشناسيدانشگاه علامه طباطبائيهيئت علمي رسمي قطعي1395/08/25اداری به علمی
علیانصاریحقوق خصوصيدانشکده حقوق و علوم سياسيحقوق خصوصيدانشگاه شهيد بهشتيهيئت علمي رسمي قطعي1399/07/01انتقال
محمدکاظمشاکرعلوم قرآن و حديثدانشکده الهيات و معارف اسلاميعلوم قرآن و حديثدانشگاه تربيت مدرسهيئت علمي رسمي قطعي1394/12/01انتقال
ناصرصبحی قراملکیرفتار حرکتيدانشکده تربيت بدني و علوم ورزشيروان شناسيدانشگاه تربيت مدرسهيئت علمي رسمي قطعي1396/05/01انتقال
احمدسلحشوریفلسفه تعليم و تربيت اسلاميدانشکده روانشناسي و علوم تربيتيتاريخ و فلسفه تعليم و تربيتدانشگاه تربيت معلمهيئت علمي رسمي قطعي1396/05/01انتقال
غلامرضاشعبانی بهارمديريت و برنامه ريزي در تربيت بدنيدانشکده تربيت بدني و علوم ورزشيتربيت بدني - مديريت و برنامه ريزيدانشگاه بوعلي سيناهيئت علمي رسمي قطعي1395/07/01انتقال
فریدهباباخانیحرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشيدانشکده تربيت بدني و علوم ورزشيآسيب شناسي و حركات اصلاحيدانشگاه زارلند آلمانهيئت علمي رسمي قطعي1393/07/01انتقال
ناصرخیابانیاقتصاد بازرگانيدانشکده اقتصادعلوم اقتصاديدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقاتهيات علمي رسمي آزمايشي1394/02/01انتقال
علیجلیلی شیشوانمعاونت پژوهشيمعاونت پژوهشيروانشناسي تربيتيدانشگاه علامه طباطبائيهيات علمي رسمي آزمايشي1400/03/01انتقال
مهدیدستجردی کاظمیروانشناسي استثناييدانشکده روانشناسي و علوم تربيتيزبان شناسي همگانيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهيئت علمي رسمي قطعي1397/06/01انتقال
محمدعسگریسنجش و اندازه گيريدانشکده روانشناسي و علوم تربيتيروانشناسي تربيتيدانشگاه علامه طباطبائيهيئت علمي رسمي قطعي1396/07/01انتقال
اصغرمینائیسنجش و اندازه گيريدانشکده روانشناسي و علوم تربيتيسنجش و اندازه گيري (روانسنجي )دانشگاه علامه طباطبائيهيئت علمي رسمي قطعي1393/04/01انتقال
ابراهیمابراهیمیفقه و مباني حقوق اسلاميدانشکده الهيات و معارف اسلاميفقه و اصولتهرانهيئت علمي رسمي قطعي1399/10/14انتقال
میتراصمیعیعلم اطلاعات و دانش شناسيدانشکده روانشناسي و علوم تربيتيكتابداري و اطلاع رسانيدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقاتهيات علمي رسمي آزمايشي1393/09/01انتقال
سیدنورالدینرضوی زادهروزنامه نگاريدانشکده علوم ارتباطاتعلوم ارتباطات اجتماعيدانشگاه علامههيئت علمي رسمي قطعي1396/08/01انتقال
بختیارترتیبیانفيزيولوژي ورزشيدانشکده تربيت بدني و علوم ورزشيفيزيولوژي ورزشيدانشگاه تربيت مدرسهيئت علمي رسمي قطعي1394/07/01انتقال
یوسفنوظهورفلسفهدانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجيفلسفهدانشگاه تهرانهيئت علمي رسمي قطعي1394/06/01انتقال
اصغرکیوان حسینیروابط بين المللدانشکده حقوق و علوم سياسيروابط بين المللدانشگاه تهرانهيئت علمي رسمي قطعي1392/11/02انتقال
مصطفیقادریمطالعات برنامه درسيدانشکده روانشناسي و علوم تربيتيبرنامه ريزي درسيدانشگاه تربيت معلمهيئت علمي رسمي قطعي1396/12/01انتقال
غلامرضایادگارزادهمطالعات برنامه درسيدانشکده روانشناسي و علوم تربيتيآموزش عالي- برنامه ريزي درسي در آموزش عاليدانشگاه شهيد بهشتيهيئت علمي رسمي قطعي1397/07/01انتقال
محمودتقی زاده داوریفلسفه و کلام اسلاميدانشکده الهيات و معارف اسلاميفلسفه سياسي - اجتماعيدانشگاه منچستر انگلستانهيئت علمي رسمي قطعي1395/04/20انتقال
آناهیتاسیفیمطالعات زناندانشکده علوم اجتماعيحقوق بين المللدانشگاه پيام نورهيات علمي رسمي آزمايشي1395/09/01انتقال
کامبیزبنی هاشمیحرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشيدانشکده تربيت بدني و علوم ورزشيپزشكيدانشگاه علوم پزشكيهيئت علمي رسمي قطعي1393/06/01انتقال
علیمقدم ابریشمیحقوق خصوصيدانشکده حقوق و علوم سياسيحقوق تطبيقيكالج كونين مري دوستفيلد دانشگاه لندنهيات علمي رسمي آزمايشي1393/06/22به استناد تاییدیه مرکز جذب- درخواست و تشکیل پرونده قبل از اولین فراخوان سراسری دانشگاه
محمد امیرجلالیادبيات فارسيدانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجيزبان و ادبيات فارسيدانشگاه علامه طباطبائيهيأت علمي پيماني1393/07/01فراخوان شهریور 90
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۲۱ مورد.