پرسش‌های متداول


چگونه می توانم به شکل مستقیم با کمیته شفافیت دانشگاه ارتباط بگیرم؟

از طریق شماره 48390000