بیانیه استقرار نظام شفافیت

دانشگاه همانگونه که در روند رشد تاریخی و توسعه سازمانی خود رسالت ها و ماموریت های معتنابه را برعهده داشته است، الگوهای حکمرانی و سیاستگذاری متنوعی را نیز تجربه کرده است. با تغییر الگوی حکمرانی آموزش عالی در دهه های اخیر، رابطه میان دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی همانند دولت، صنعت، حوزه عمومی، دانشجویان، سرمایه گذاران و دیگر کنشگران آموزش عالی پیوسته در حال تغییر و سازگاری با یکدیگر بوده است. با گسترش استقلال نهادی دانشگاه و رواج جهانی الگوی «حکمرانی آکادمیک»، دانشگاه به مرجعی برای ساختارهای شناختی جامعه و حوزه عمومی تبدیل شده است.

دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی- اجتماعی اگرچه در فرهنگ ها، اجتماعات و شرایط ملی و بومی خود هم اثرگذار و هم تاثیرپذیر است، اما از ارزش های نهادی و بنیادین مشترک برخوردار است. «شفافیت» یکی از این ارزش های محوری است که در پنج دهه اخیر وجه اشتراک دانشگاه های ممتاز و تراز اول جهان بوده است. شفافیت، از یک سو، یکی از مطالبات نوظهور و برحق ذی نفعان آموزش عالی به بویژه دانشجویان، حوزه عمومی و سرمایه گذاران در سراسر جهان است؛ از سوی دیگر، دانشگاه-هایی که در مدیریت و سیاستگذاری خود براساس الگوی «حکمرانی آکادمیک» عمل می کنند، برای حضور موثر در بازار رقابت در تولید و ترویج دانش و خلق ارزش های نو شفافیت را به عنوان مرجع مشروعیت خود می شناسند. بنابراین، شفافیت افزون بر این که اعتبار و شهرت دانشگاه را در بازار جهانی رقابت برای آموزش عالی افزایش می دهد، اعتماد عمومی به دانشگاه را نزد اجتماع دانشگاهیان، مشتریان آموزش عالی و ذی حقان عمومی و اجتماعی دانشگاه افزایش می دهد.
در چارچوب الگوی حکمرانی آکادمیک، شفافیت یک ارزش محوری برای پیوند ارگانیک میان مارپیچ پنج گانه «دانشگاه»، «صنعت»، «حاکمیت»، «جامعه مدنی» و «محیط زیست» است. در این حالت، دانشگاه فقط در خدمت حاکمیت و صنعت نیست بلکه در دست عموم و در خدمت همگان است. اشتراک اطلاعات و حق آگاهی و دسترسی عمومی به تصمیمات و سیاست های مربوط به «ورودی ها»، «فرایندها»، و «خروجی ها» در ابعاد سه گانه «مالی»، «سیاستی»، و «اجرایی» مهمترین خصلت و ویژگی یک دانشگاه با الگوی حکمرانی آکادمیک است.
هیأت رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی به منظور ارتقای الگوی حکمرانی دانشگاه  و در راستای بندهای 18، 20، 24 سیاست های کلی نظام اداری و در جهت اجرای مواد 28 -30 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان دانشگاه بزرگ و پیشرو علوم اجتماعی و انسانی کشور مصمم است  با هدف:

1.    ایجاد سازگاری میان ماموریت ها و عملکرد دانشگاه با انتظارات اجتماعی و منافع جمعی
2.    افزایش غنای محیط آموزش و یادگیری و ارتقای کیفیت خروجی دانشگاه
3.    ترویج و تقویت الگوی حکمرانی آکادمیک و سیاستگذاری علمی در نهاد آموزش عالی
4.    تعامل سازنده با دولت و جامعه و پاسخگویی مدیریت دانشگاه به حوزه عمومی
5.    رشد اعتماد متقابل بین دانشگاه و حوزه عمومی و نهادهای اجتماعی

نظام شفافیت را در برای نخستین بار در دانشگاه های کشور با التزام به موازین حرفه ای نظام شفافیت پیاده سازی کند.  امید است این گام، آغازی بر استقرار الگوی حکمرانی شفاف دانشگاهی در نظام آموزش عالی و به سهم خود زمینه ساز تحکیم روابط نهاد دانشگاه و جامعه گردد.

 

کلید واژه ها: دانشگاه حکمرانی الگوی حکمرانی حکمرانی آکادمیک آموزش آموزش عالی الگوی الگوی حکمرانی آکادمیک عمومی حوزه عمومی