اعضای کمیته شفافیت

وحید آگاه

سمت: سرپرست دفتر حقوقی (عضو کمیته)

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- استادیار

وحید آگاه

دکتر فائز دین پرست

سمت: مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی (رئیس کمیته)

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

دکتر فائز دین پرست

دکتر مرتضی خرسندی

سمت: مدیر برنامه و بودجه و تحول سازمانی (عضو کمیته)

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد

دکتر مرتضی خرسندی

حسن آباقری

سمت: مدیر امور مالی (عضو کمیته)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد

حسن آباقری

دکتر امیر رحیمی

سمت: مدیر حراست (عضو کمیته)

مدرک تحصیلی: دکتری تاریخ

دکتر امیر رحیمی

دکتر علی اسمعیلی اردکانی

سمت: عضو و دبیر کمیته

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین‌الملل

دکتر علی اسمعیلی اردکانی