شرح وظایف کمیته شفافیت دانشگاه علامه طباطبائی

  •  تدوین برنامه شفافیت دانشگاه و ارائه آن به هیات رئیسه برای تصویب
  •  نگارش و تدوین بیانیه‌های دانشگاه در ارتباط با برنامه شفافیت دانشگاه
  •  تصویب دامنه شمول هر یک از اقلام داده‌های شفافیت با مشورت معاونین دانشگاه
  •  اخذ تصمیم درخصوص نحوه انتشار اطلاعات
  •  تدوین گزارش‌های دوره‌ای اجرای برنامه شفافیت
  •  بررسی بازخوردهای دریافت شده از سوی ذینفعان و افکار عمومی پس از انتشار اطلاعات
  • پیشنهاد اصلاح فرایندهای منجر به شفافیت از سوی ذینفعان درون و برون دانشگاهی در جهت ارتقای کیفیت برنامه شفافیت
  • همکاری با اندیشکده‌ها و موسسات مطالعاتی حوزه شفافیت جهت ارتقای کیفیت حکمرانی دانشگاه