اخبار

سوت زنی

سوت زنی

به منظور اعمال نظارت عمومی بر عملکرد دانشگاه علامه طباطبائی، بخش سوت زنی سامانه شفافیت به عنوان یک پل ارتباطی برای گزارش موارد احتمالی تخلف در دانشگاه پیش بینی شده است. اطلاعات ثبت شده در این قسمت، بررسی و نتیجه در سامانه شفافیت منتشر میشود.

ادامه مطلب

بیانیه استقرار نظام شفافیت در دانشگاه علامه طباطبائی گالری

با تغییر الگوی حکمرانی آموزش عالی در دهه های اخیر، رابطه میان دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی همانند دولت، صنعت، حوزه عمومی، دانشجویان، سرمایه گذاران و دیگر کنشگران آموزش عالی پیوسته در حال تغییر و سازگاری با یکدیگر بوده است. با گسترش نهضت استقلال خواهی دانشگاه و رواج جهانی الگوی «حکمرانی آکادمیک»، دانشگاه به مرجعیتی برای ساختارهای شناختی جامعه و حوزه عمومی تبدیل شده است.

ادامه مطلب