بیانیه استقرار نظام شفافیت در دانشگاه علامه طباطبائی

۰۶ تیر ۱۴۰۰ | ۱۷:۰۰ کد : ۱۵۱۸۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۹
با تغییر الگوی حکمرانی آموزش عالی در دهه های اخیر، رابطه میان دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی همانند دولت، صنعت، حوزه عمومی، دانشجویان، سرمایه گذاران و دیگر کنشگران آموزش عالی پیوسته در حال تغییر و سازگاری با یکدیگر بوده است. با گسترش نهضت استقلال خواهی دانشگاه و رواج جهانی الگوی «حکمرانی آکادمیک»، دانشگاه به مرجعیتی برای ساختارهای شناختی جامعه و حوزه عمومی تبدیل شده است.
بیانیه استقرار نظام شفافیت در دانشگاه علامه طباطبائی

 دانشگاه همانگونه که در روند رشد تاریخی و توسعه سازمانی خود رسالت ها و ماموریت های معتنابه را برعهده داشته است، الگوهای حکمرانی و سیاستگذاری متنوعی را  نیز تجربه کرده است. با تغییر الگوی حکمرانی آموزش عالی در دهه های اخیر، رابطه میان دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی همانند دولت، صنعت، حوزه عمومی، دانشجویان، سرمایه گذاران و دیگر کنشگران آموزش عالی پیوسته در حال تغییر و سازگاری با یکدیگر بوده است. با گسترش نهضت استقلال خواهی دانشگاه و رواج جهانی الگوی «حکمرانی آکادمیک»، دانشگاه به مرجعیتی برای ساختارهای شناختی جامعه و حوزه عمومی تبدیل شده است. 
دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی-اجتماعی اگرچه در فرهنگها، اجتماعات و شرایط ملی و بومی خود هم اثرگذار و هم تاثیرپذیر است، اما از ارزش های نهادی و بنیادین مشترک برخوردار است. «شفافیت» یکی از ارزش های محوری است که در پنج دهه اخیر وجه اشتراک دانشگاه های ممتاز و تراز اول جهان بوده است. شفافیت، از یکسو، یکی از مطالبات نوظهور و برحق ذینفعان آموزش عالی، بویژه دانشجویان، حوزه عمومی و سرمایه¬گذاران در سراسر جهان است؛ از سوی دیگر، دانشگاههایی که در مدیریت و سیاستگذاری خود براساس الگوی «حکمرانی آکادمیک» عمل می کنند، برای حضور موثر در بازار رقابت در تولید و ترویج دانش و خلق ارزش های نو شفافیت را به عنوان مرجع مشروعیت خود می شناسند. بنابراین، شفافیت افزون براینکه اعتبار و شهرت دانشگاه را در بازار جهانی رقابت برای آموزش عالی افزایش می دهد، اعتماد عمومی به دانشگاه را نزد اجتماع دانشگاهیان، مشتریان آموزش عالی و ذیحقان عمومی و اجتماعی دانشگاه افزایش می دهد.
در چارچوب الگوی حکمرانی آکادمیک، شفافیت یک ارزش محوری برای پیوند ارگانیک میان مارپیچ پنجگانه «دانشگاه»، «صنعت»، «نهاد قدرت»، «جامعه مدنی» و «محیط زیست» است. در این حالت، دانشگاه فقط در خدمت نهاد قدرت و صنعت نیست بلکه در دست عموم و در خدمت همگان است. اشتراک اطلاعات و حق آگاهی و دسترسی عمومی به تصمیمات و سیاست های مربوط به «ورودی ها»، «فرایندها»، و «خروجی ها» در ابعاد سه گانه «مالی»، «سیاستی»، و «اجرایی» مهمترین خصلت و ویژگی یک دانشگاه با الگوی حکمرانی آکادمیک است. 
هیأت رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی به منظور ارتقای الگوی حکمرانی دانشگاه  و در راستای بندهای 18، 20، 24 سیاستهای کلی نظام اداری و در جهت اجرای مواد 28 -30 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان دانشگاه بزرگ و پیشرو علوم اجتماعی و انسانی کشور مصمم است  با هدف  
1.    ایجاد سازگاری میان ماموریت ها و عملکرد دانشگاه با انتظارات اجتماعی و منافع جمعی
2.    افزایش غنای محیط آموزش و یادگیری و ارتقای کیفیت خروجی دانشگاه
3.    ترویج و تقویت الگوی حکمرانی آکادمیک و سیاستگذاری علمی در نهاد آموزش عالی
4.    تعامل سازنده با دولت و جامعه و پاسخگویی مدیریت دانشگاه به حوزه عمومی
5.    رشد اعتماد متقابل بین دانشگاه و حوزه عمومی و نهادهای اجتماعی 
نظام شفافیت را در برای نخستین بار در دانشگاههای کشور  با التزام به موازین حرفه¬ای نظام شفافیت پیاده سازی کند.  امید است این گام، آغازی بر استقرار الگوی حکمرانی شفاف دانشگاهی در نظام آموزش عالی و به سهم خود زمینه¬ساز تحکیم روابط نهاد دانشگاه و جامعه گردد. 
 

کلید واژه ها: دانشگاه حکمرانی الگوی حکمرانی حکمرانی آکادمیک آموزش آموزش عالی الگوی الگوی حکمرانی آکادمیک عمومی حوزه عمومی


نظر شما :